بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی و روابط عمومی دانشکده فرهنگ و ارتباطات سوره

فرآیند انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان می توانند باتوجه به شرایط مکانی و زمانی از عوامل متعددی تاثیر پذیرد؛ که در این پژوهش، برخی از عوامل تاثیر گذار بررسی شده است.

چکیده پژوهش:
فرآیند انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان می توانند باتوجه به شرایط مکانی و زمانی از عوامل متعددی تاثیر پذیرد؛ که در این پژوهش، برخی از عوامل تاثیر گذار بررسی شده است. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان ناپیوسته دانشکده فرهنگ و ارتباطات سوره بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل دانشجویان ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی و روابط عمومی دانشکده فرهنگ و ارتباطات سوره ( ۳۰۲ نفر) است؛ که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای ، نمونه ای به حجم ۱۶۹ نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری دادها پرسشنامه ی با ۳۱ گویه طراحی شد. روایی محتوی پرسشنامه توسط متخصصان و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد. پایایی ابزار نیز از طریق الفبای کرونباخ، با ضریب۸۵۱% تایید شد . دادها با استفاده از آزمون های آماری فرید من، من ویتنی و نیز نرم افزار spss ورژن ۲۲ تحلیل شدند .
با تحیل آزمون فریدمن ، بالاترین عوامل تاثیر گذار مربوط به علاقه به رشته ی تحصیلی (۶.۹۶) است و پس از آن به ترتیب وضعیت دانشگاه و اساتید(۴.۴۹) ،فاصله ی دانشگاه محل سکونت (۴.۰۷) ، بازار کار (۳.۹۴) ،راهنمایی هایی خانواده و دوستان (۳.۸۸) ، عوامل محیطی (۲.۹۰)و پایین ترین عامل مربوط به عامل مدرک گرایی (۱.۷۶) است.
باتحلیل آزمون من ویتنی ، با مقایسه نتایج به دست آمده از دو گروه ( مدیریت امور فرهنگی و روابط عمومی ) می توان نتیجه گرفت، که بین میزن تاثیر عوامل موثر بر انتخاب رشته ی تحصیلی، دانشجویان کارشناسی نا پیوسته مدیریت امور فرهنگی و روابط عمومی تفاوت معنا داری وجود دارد به طوری که برای دانشجویان رشته ی مدیریت امور فرهنگی عامل بازار کار (۸۶.۹۰) بیشترین موثر بوده است ؛ ولی عوامل وضعیت دانشگاه و اساتید (۹۵.۹۱)، راهنمایی خانواده و دوستان(۹۲.۹۵) ، عوامل محیطی(۹۲.۴۰) ، مدرک گرایی (۹۲.۳۲)و علاقه به رشته تحصیلی (۹۱.۲۸) به ترتیب در اولویت های اول تا پنجم قرار دارند که در انتخاب رشته دانشجویان روبط عمومی بیشتر از دانشجویان مدیریت امور فرهنگی موثر بوده است.