سبکهای تفکر

شناخت و درک سبک های تفکر برای یادگیری در واقع یکی از پیشرفت های اساسی روانشناسی در قرن بیستم است

شناخت و درک سبک های تفکر برای یادگیری در واقع یکی از پیشرفت های اساسی روانشناسی در قرن بیستم است...

عنوان فایل
سبکهای تفکر application/pdf
5331079f170c42c92cc2698d4d56b765.pdf
184 KB
دانلود

الهام واعظ

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی