چگونه شروع کنیم

هدف ها به انگیزه ای قوی نیاز دارند و انگیزه های قوی نیز زمانی ظهور می کند که ارزش آن هدف کاملاً مشخص شده باشد

۱) با نام خدا و یاد او و درک حضور او شروع کنید.

قال رسول ا...(ص) :

کل امر ذی بال لم یبدا ببسم ا... فهو ابتر

هر کار با ارزشی که با نام خدا شروع نشود ناقص خواهد ماند .

۲) شرایط و آثار کارهایی را که با نام خدا شروع می شود شناسایی کنید.

قبل از عمل - حین عمل - بعد از عمل

۳) اگر کاری با نام خدا شروع شود،آرامش حین عمل را در بر خواهد داشت ، چون ما را از وابستگی افراطی به نتیجه بی نیاز می کند .

۴) اگر کاری با نام خدا شروع شود (نیت) انگیزه شناسی و تفکر قبل از عمل را باعث می شود.

۵) اگر کاری با نام خدا شروع شود رهایی و عدم وابستگی و بی توقعی و بی نیازی بعد از عمل را باعث می شود.

۶)خواب و بیداری - حرکت و سکون - نشستن و برخاستن -نگاه کردن و گوش دادن -خوردن وآشامیدن - مطالعه کردن و ... کل زندگی را می توان به زنجیره ای از حرکات الهی تبدیل نمود، حتی تکون اعمالی و اوداری کلها ورداً واحداً.

۷) بسم ا... یک جریان مثبت و سازنده از آگاهی ها است . تنها لفظ نیست .

۸) بسم ا... یعنی با نام آن خدایی شروع کنید که رحمان و بخشنده و عالم و قادر مطلق است .

۹) در آغاز هر کاری ، شناخت دقیقی از راه پیدا کنید .

۱۰) ابتدا کل راه را بینید و سپس حرکت کنید تا بتوانید تجهیزات متناسب با مسیر را همراه بردارید.

۱۱) آنها که راه دراز و وقت کم را فهمیده اند باید خود را زیاد کنند و رشد بدهند.

۱۲) ابتدا بازاریابی کنید بهترین خریدارها و بازارها را پیدا کنید و سپس سرمایه هایتان را به فروش برسانید .

۱۳) بهره وری یعنی سنجش نسبت سودها و سرمایه ها نه فقط توجه به سودها .

بسیاری ازکسانی که نتایج زیادی میگیرند و به سودهای کلان می رسند بهره وری زیادی ندارند چون این سود وبهره ها نسبت به سرمایه های عظیم آنها اصلاً به چشم نمی آید و قابل محاسبه نیست.

۱۴) بالاخره از جایی باید شروع کرد .

۱۵) بهترین نقاط شروع ، شروع از خود است . خود آغازگری

۱۶) بهترین زمان شروع ، همین لحظه است . همین حالا آغاز کن ، Do it now .

۱۷) ابتدا تفکر و بعد از آن سنجش و تعقل و به دنبال آن مشورت و در نهایت تصمیم قاطعی که به عمل منجر شود ، بعد از این مراحل با توکل به خدا آغاز کنید .

۱۸) آغاز خوب ، نتیجه خوب را حاصل می کند .

۱۹) آغاز خوب ، نیمی از راه است .

۲۰) آغاز با بسم ا... یعنی رنگ خدایی بزنید به کلیه اعمال، حرکات، رفتارها، احساسات و ...

۲۱) در ابتدا بفهمید که منحصر بفرد ترین موجود عالم هستید و قرار است خلیفه ا... بشوید .

۲۲) خودتان را دست کم نگیرید در عین حال تکبر و غرور و عجب و تعصب را هم کنار بگذارید.

۲۳) انسان ها با تمام عالم در ارتباط هستند . در آغاز هر کاری ، مهر قبولی آن را بزنید .

۲۴) از خلوت و توجه و سکوت آغاز کنید.

۲۵) از کارهای سبک و راحت تر آغاز کنید .

۲۶) با شیوه ای خلاق آغاز کنید .

۲۷) بسم ا... حرفهای زیادی برایمان دارد.

۲۹) در آغاز ، بر اساس اولویت و وظیفه و تکلیف انتخاب کنید و سپس بر مبنای این انتخاب حرکت کنید.

۳۰) همین الان ، با تولدی دوباره و روشی صحیح تراز قبل ، تغییر را آغاز کنید.

● هدف

مدل چهار مرحله ای زیر پایه و اساس کلیه فرآیندهای موثر یادگیری و به خصوص نحوه کسب مهارتهای ساده را تشکیل می دهد و بخش اعظم را در بر می گیرد:

الف) ابتدا بطور دقیق مشخص کنید که چه می خواهید .

ب) عمل کنید.

ج) توجه کنید که عملتان چه پیامدهایی در بردارد (کنترل ونظارت - نقد و سنجش و ارزیابی).

د) طرز عمل خود را تغییر دهید تا وقتی به نتیجه مطلوب برسید (انعطاف)

هدفهایی که مشخص می کنید باید دارای شرایط زیر باشد:

۱) کاملاً مشخص و تعریف شده باشد.(Specific)

۲) قابل سنجش و اندازه گیری باشد.(Measurable)

۳) دست یافتنی باشد.(Acheivable)

۴) واقعی باشد.(Realistic)

۵) به موقع و به هنگام باشد.(Timely)

ـ نکته: ۵ شرط فوق به مدل SMARTمعروف است.

۶) بیان قاطع ومحکم اهداف.

۷) نوشتن اهداف (دفترچه محرمانه هدفگذاری).

۸) مشخص کردن ایستگاههای بین راه.

۹) تعیین موضوعات و ابعاد هدف.

۱۰) شناخت صحیح از هدف و در نظر گرفتن تناسبات روحی و روانی.

۱۱) در نظر گرفتن استعدادها .

۱۲) توجه صحیح به الویتها و اهمیت.

۱۳) تناسب به رسالت ها و ارزش ها.

۱۴) ریز کردن اهداف کلی تر به اهداف ریز تر و دقیق تر.

۱۵) بدون تکیه زدن بر امکانات برونی از امکانات بیرون می توان استفاده کرد اما نباید به آن تکیه نمود.

ـ نکته: تکیه زدن و دل بستن به تکیه گاههای آسیب پذیر و نامطمئن ، انسان را آسیب پذیر می کند.

۱۶) مشخص کردن نیازهای اساسی رسیدن به اهداف (از نظر مادی و معنوی - جسمی و روانی و...)

۱۷) دارای نشانه های روشن و واضح که قابل پیگیری باشد.

۱۸) یک تصویر روشن و شفاف نسبت به اهدافتان در ذهن خود داشته باشید و روزانه چندین مرتبه آن را مجسم نمایید.

۱۹) مشخص کردن موقعیت و نقش هر ایستگاه نسبت به ایستگاه و ایستگاههای آینده.

۲۰) قابل توسعه و گسترش باشد.

ـ نکته: زنجیره ای از اقدامات و کارهایی که احساس می کنید همین اکنون باید آنها را تغییر دهید تا به آینده ای روشن برسید چیست؟ درک احساس وابستگی زمان حال به زمان آینده.

۲۱) هدفهایی که با شرایط فوق انتخاب گردیدند باید مراقبت شوند تا به نتیجه برسند.

۲۲) اهداف به انگیزه نیاز دارد.

۲۳) برای هر هدف یک یا چند انگیزه و عامل قوی پیدا کنید که به پایداری کمک کند.

۲۴) اگر هدفی را انتخاب کنید و انگیزه های لازم آن برای مشخص نکنید ممکن است به دلیل عوامل مختلف از ادامه تحقق آن صرفنظر کنید و همین کار باعث تغییر دید نسبت به خودتان خواهد شد.

● قواعد تغییر و مهندسی تغییر

۱) تغییر در شیوه ها وانعطاف لازم برای ایجاد این تغییر رمز بسیار خوبی برای موفیت بشمار می آید .

۲) اگر کاری را که همیشه انجام داده اید انجام دهید به همان نتیجه ای می رسید که قبلاً رسیده اید اگر نتیجه دیگری می خواهید کاری دیگر انجام دهید .

۳) ابتدا مشخص کنید و باور کنید که چیزی وجود دارد که باید تغییر کند .

متغیر را بشناسید ، تازمانی که باور نکنید چیزی باید تغییر کند هیچ اتفاقی نمی افتد .

۴) دقیقاً مشخص کنید چه چیزی باید تغییر کند؟ چگونه؟ با کمک چه کسی؟ با شروع از کجا؟ از کی؟ چرا؟

۵) این تغییر را چه کسی باید ایجاد کند؟

۶) مراحل مختلف این تغییر چیست؟

۷) با استفاره از اهرم های روانی ، جذابیت ذهنی این تصویر را آنقدر زیاد کنید تا تصاویر منفی غلط نا خود آگاه کنار برود و اثر خود را از دست بدهد.

۸) از روش جایگزینی ، برای تغییر استفاده کنید.

۹) باور کنید که خودتان باید تغییر کنید . و باور کنید که شما می توانید تغییرات جدی ایجاد کنید .

۱۰) شما می توانید با تغییر در بعضی از رفتارهای به ظاهر کوچک و ساده تغییراتی شگرف در آینده خود ایجاد کنید .

۱۱) هر گونه تغییر در این لحظه، سرنوشت شما را تغییر می دهد .

۱۲) برای تغییر سرنوشت خود همین لحظه بر خیزید و پس از تفکر، عمل کنید و تغییری کوچک را ایجاد نمایید .

۱۳) تغییر می تواند فوری باشد اما زمینه سازی و تداوم و پایداری آن فوری نیست . بهای چیزی را که می خواهید تغییر بدهید بپردازید .

۱۴) هر لحظه همراه تحول ها وظیفه و تکلیف جدیدی پیش می آید. با تغییری در رفتار خود برای انجام این وظیفه آماده شوید.

۱۵) تغییر باید در دانش ونگرش و رفتار صودت گیرد.

۱۶) بعضی وقتها فقط کافی است زاویه دید را عوض کنید.

۱۷) به خاطر داشته باشید الزاماً اشتباهات بزرگ و نتایج زیان بار عظیم، نتیجه خطاهای بزرگ نیستند ، ممکن است اشتباه و خطای کوچک به خطاهای بزرگی منجر شود.

۱۸) کارهای آسان را جدی بگیرید و کارهای جدی را آسان بگیرید.

۱۹) سماجت در برابر تغعییراتی که ضروری است ، نوعی خسارت است.

۲۰) هندسه تغییر:

نقطه آغاز تغییر : خودم

زمان تغییر / الآن

مکان تغییر / اینجا

زمینه تغییر / شناخت و اعتقاد

محرک های تغییر / تلقین و تکرار و تصاویر ذهنی

کلید های تغییر / دقت در موضوع

پشتیبان تغییر / آرامش- احساس

سرعت در تغییر / شور و اشتیاق

کنترل تغییر / تفکر و تعقل

معیار تغییر / عقل و دین

● ارزشها

۱) هدف ها به انگیزه ای قوی نیازدارند و انگیزه های قوی نیز زمانی ظهور می کند که ارزش آن هدف کاملاً مشخص شده باشد.

۲) به خاطر داشته باشید هر کسی ، هر موضوعی ، اعتقاد وایده ای ، هر پدیده ای ، هر شیئ یک ارزش و قیمت مخصوص به خود دارد.

برای تحقق هر موضوعی باید بهای آن را پرداخت و فقط افرادی می توانند منظم و دقیق و هوشیار حرکت کنند که ارزشهای زندگی خود را مشخص کرده باشد.

۳) سلسله مراتب ارزشهایی را که با آن زندگی می کنید کشف کنید و یادداشت نمایید .

۴) هفته ای یکبار به لیست سلسله مراتب ارزش های خود مراجعه نمایید.

۵) در مسیر دو راهیها یا چند راهی های زندگی خود ، به لیست سلسله مراتب ارزشهای خود مراجعه کنید و ببینید که چه چیزی را حاضرید به بهای چه چیزی از دست بدهید.

۶) به خاطر داشته باشید هر چیزی را بدست می آورید در مقابلش چیزی را از دست می دهد.

انسانهای عاقل کسانی هستند که ارزش چیزهایی را که بدست می آورند بالاتر یا حداقل هم اندازه چیزی باشد که از دست می دهند.

۷) اگر چیزی را از دست دادید بگونه ای موضع بگیرید که بتوانید چیزی پر قدرت تر از آن بدست بیاورید (با تکنیک های تفکر مثبت ، این عمل امکانپذیر خواهد شد).

۸) ارزشهای زندگی شما بر اساس باورهایتان شکل می گیرد . سعی کنید باورهایتان را جدی بگیرید.

۹) باورهای خود را شناسایی و لیست کنید .

۱۰) بهترین راه برای تقویت باور و تثبیت آن ، عمل است.

۱۱) عقیده ای که عمیق در ذهن بنشیند چاره ای جز تحقق ندارد .

۱۲) با توجه به اینکه مغز بین تجربه ای خیالی وتجربه ای واقعی تمیز نمی دهد ، اگر راجع به یک موضوعی به باور برسید، مغزتان اعتراض نمی کند و بی چون و چرا آن باور را می پذیرد به همین خاطر بعضی ها که باورهای غلط دارند با همان زندگی می کنند و سماجت خاصی در حفظ آن نشان می دهند.

● تفکر مثبت

۱) تمام افراد مجهز به سیستم ورودی وپردازش و خروجی هستند.

۲) هر انسانی،نقشه ای ذهنی و مخصوص به خود از جهان دارد.

۳) ما به دلیل وجود فیلترهایی که بعضی از آنها را خودمان مشخص کرده ایم و بسیاری از آنها در اثر عادت- تلقین- وراثت- محیط- تربیت- باورها و ... شکل گرفته است، دنیاهای متفاوتی را تجربه می کنیم.

۴) هر کسی دنیای مخصوص به خود را از دریچه ذهنی خود می بیند.

۵) الزاماً ورودی های یکسان خروجی های یکسانی را باعث نمی شود.

۶) انسان ها قدرت دارند که فیلترهایی در مسیر ورودی ها قرار دهند تا با تغییری در معنی ها و محتواها و زمینه ها، فضاهای متغیر و هدفمندی برای سیستم پردازش ایجاد نمایند.

۷) فیلترهایی را که برای ورودی ها بکار می گیرید باید مثبت و سازنده و خلاق باشد.

۸) به خاطر داشته باشید که اعمال ما نشأت گرفته از افکارمان هستند برای ایجاد هرگونه تغییر در عمل ابتدا باید تغییری در شیوه تفکر صورت گیرد.

۹) باید یاد بگیریم چگونه می توان جهان اطرافمان را به یک مفهوم و ادراک و تجربه خاص تبدیل کرد و این موضوع ظاهراً از طریق ورودی های حواس پنجگانه صورت می گیرد بنابراین فیلترها برای مدیریت بر این ورودی ها الزامی است و یکی از مهمتین دستاوردهای فنNLP نیز همین است.

۱۰) از طریق متفاوت اندیشیدن متفاوت رفتار خواهید کرد و به نتایج متفاوتی نیز خواهید رسید.

۱۱) تفکرمثبت یعنی هنر استفاده بهینه از هر شرایطی با توجه به مدیریتی که بر اندیشه خواهید داشت می توانید پیامهای هر پدیده را دریافت کنید.

۱۲) تفکر مثبت یعنی توانمنده در درک پیام های طبیعت و انسان ها و بطور کلی عالم هستی .

۱۳) به خاطر داشته باشید که " وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض"

یعنی ای انسان آنچه در آسمان ها و زمین است برای شما تسخیر شده است بنابر این با توجه به نظام حکیمانه هستی و توجه به این نکته که هیچ چیزی عبث نیافریده شده است و با توجه به این نکته که انسان قرار است خلیفه خدا شود.

می توان دریافت که حتماً تمام این عالم حامل پیامی برای ماست.

۱۴) هیچ پدیده ای تصادفی نیست ما باید هوشیارانه سهم خود را برداشت نماییم.

۱۵) تفکر مثبت به معنای خوشبین بودن افراطی به همه چیز نیست بلکه عین واقع بینی است.

۱۶) با تفکر مثبت می توان از هر پدیده ای تجربه ای آموخت و درسی گرفت.

۱۷) تک تک لحطات و هر آنچه در اطرافمان می گذرد می توان معلم و مربی ما باشد.

زقرص ماه رخشیدن بیاموز ز دست ابر بخشیدن بیاموز

صفا ازقطره های پاک شبنم ز جام لاله خندیدن بیاموز

بخوان درچهرگل آیات پاکی ز بلبل عشق ورزیدن بیاموز

سرافرازی زکوهستان فراگیر ز موج بحر جنبیدن بیاموز

زچشم اختران شب زنده داری ز دور چرخ گردیدن بیاموز

سکوت ازتیره شبهای دل انگیز ز ظلمت رازپوشیدن بیاموز

امید زندگانی از بهاران زچشمه سارجوشیدن بیاموز

ز مرغان نغمه تسبیح بشنو ز دریا آسمان دیدن بیاموز

جمال آفرینش را زصد شوق چو شهنازی پرستیدن بیاموز

۱۸) هنر تجربه اندوزی عقل اکتسابی انسان را تقویت می کند.

۱۹) در کلام معصوم (ع) آمده است که عقل یعنی حفظ تجربه ها.

۲۰) هر شب قبل از خواب تجربیات روزانه خود را مرور نمایید و ترجیحاً یادداشت کنید.

۲۱) بهترین معلمان ما تجربیات گذشته ما هستند.

۲۲) تجربه رویدادهایی نیست که با آن برخورد می کنیم، بلکه تجربه برخوردهایی است که با رویدادها داریم.

۲۳) برای استفاده بهینه از لحظه ها باید یاد بگیریم که در هر واقعه قسمت مثبت و زیبایی وجود دارد که باید آن راکشف کرد.

۲۴) انسانهای عاقل کسانی هستند که دربرخورد با موقعیت ها، موضع گیری های مناسبی دارند.

۲۵) تصمیمات سرنوشت سازند نه شرایط.

۲۶) امکانات و موقعیتها فقط زمانی کارساز خواهند بود که موضع گیری مناسبی اتخاذ شود. پس بدون موضع گیری صحیح امکانات و نعمتها به تنهایی نمی تواند باعث حرکت و رشدانسان شوند بلکه ممکن است موجب غرور و تکبر و عجب و بخل حرص حسد شود.

۲۷) بهترین زاویه نگاه به یک پدیده را شناسایی کنید و سپس با پدیده یا موقعیت برخورد نمایید.

۲۸) از همین الآن تصمیم بگیرید نگرش خود را نسبت به دنیای اطراف تغییر دهید تا زندگانیتان تغییر کند.

۲۹) دردل سختی ها و همراه با آنها آسانی وجود دارد. "ان مع العسر یسرا"

۳۰) آنچه اهمیت دارد هنر زیبایی شناسی است در هر جلوه ای از این عالم می توان زیبایی نسبی مربوط به آن را شناخت و از آن بهره برداری نمود.

۳۱) موسیقی متن زندگی خود را خودتان بنوارید.

۳۲) تحلیل و ترکیب وقایع مهم است نه فقط برخورد و پشت سر گذاشتن آن.

۳۳) یکی از دستاوردهای بسیار مهم تفکر مثبت هنر شکرگذاری است. شکر یعنی شناخت منعم، شناخت نعمت و استفاده صحیح از نعمتها

۳۴) بکار گیری هر چیزی در جای خودش یکی از نشانه های شکر انسان نسبت به خداست.

۳۵) درک مسوولیت در مقابل نعمت ها نشانه شکر است.

۳۶) توجه به این موضوع که نعمت ها بازدهی لازم دارند و مصرف هر نعمت نیز باید در بهترین راه و مطمئن ترین شکل صورت گیرد، باعث شکر گذاری می شود و نتیجه آن افزایش بهره وری فردی است.

۳۷) از ارسال کلیه پیامهای منفی- ویروسی و زهر آلود - به ذهن خود جداً خودداری کنید .

۳۸) ده روز روزه فکری بگیرید.

۳۹) در معاشرت ها و انتخاب دوستان خود دقت کنید. در دورانی که مشغول بازسازی ذهنی خود هستید نسبت به گفتار و کردار خود مراقبت بیشتری داشته باشید.

۴۰) به داراییهای خود از زاویه ای بنگرید که امام حسین در دعای عرفه و امام سجاد در مناجات شعبانیه و امام علی (ع) در دعای کمیل به آن توجه کرده اند.

۴۱) در واژگان محاوره ای خود تغییراتی جدی ایجاد کنید LINGUISTIC.

۴۲) هرکلمه یا عبارت حامل یک بار مثبت و منفی است که خودتان نیزآن را تشخیص می دهید.از کلمات و واژه ها و الفاظ و عبارات و جملات و حالت هایی استفاده کنید که حامل بار مثبت هستند.

۴۳) حتی اهداف خود را نیز با عبارات مثبت مشخص کنید.

۴۴) به مثبتها خیره شوید و به منفی ها نظر کنید.

۴۵) عادت کنید دوربینهای خود را درمحل هایی نصب کنید که بهترین زاویه دید را داشته باشند.

۴۶) اگر بنا دارید تغییری درجایی ایجاد کنید ابتدا باید زمینه سازی درستی صورت گیرد و بهترین راه برای زمینه سازی مناسب تغییر دادن افکار و نگرش ها و طرز تلقی ها است.

۴۷) فقط آن چیزی را کنترل کنید که از جانب شما قابل کنترل است و اجازه دهید سایر چیزها در مسیر خود حرکت کنند.

۴۸) خدایا آرامشی عطا بفرما تا آنچه را که تغییر ناپذر است بپذیرم. شهامتی عنایت بفرما تا آنچه را که تغییر پذیر است تغییر دهم. و خردی عطا کن تا فرق میان این دو را نیز بفهمم.

۴۹) امام صادق (ع) می فرماید : در هرچیزی که اتفاق می افتد برای صاحبان خرد و عبرت گیرندگان درس و پیامی نهفته است.

۵۰) رسول اکرم (ص) می فرماید: در زندگی شما نسیم هایی می وزد که که از جانب خداست آگاه باشید که خودتان را در معرض دریافت آن نسیم ها قرار دهید.

۵۱) به دنیا بگونه ای نگاه کنید که در شما حرکتی ایجاد کند.

۵۲) امام علی(ع) در نهج البلاغه می فرماید: دنیا و آنچه در آن است مثل خورشید است. اگر با آن به اطراف نگاه کنی باعث نورانیت و بینایی می شود اما اگر به آن نگاه کنی کور می شوی.

۵۳) به خاطر داشته باشید ما در مقابل هر نعمتی که نصیبمان می شود بدهکار می شویم. اگر شرایطی ایجاد شود که به خاطر وجود نعمتهایمان برای کسی کاری انجام دهیم آن هم در صورتی که بتوانیم کارمان را درست انجام دهیم شاید از بدهکاری کاسته شود بنابراین وقت نداریم.

۵۴) ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همینجاست بیایید بیایید

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید یک بار از این خانه بر این بام برآیید

۵۵) یکی از بهترین راههای رسیدن به تفکر مثبت این است که از سوالات پر قدرت و انرژی بخش و زاینده و پویااستفاده کنیم.

مثال: در برخورد با هر پدیده بگویید:

ـ این پدیده چه پیام مثبت و سازنده ای برای من دارد؟

ـ در این لحظه بهترین کاری که می توانم انجام بدهم چیست؟

ـ چگونه در لحظه دست به عمل بزنم که در آینده احساس پشیمانی نکنم؟

ـ چه درسهایی می توانم بگیرم؟

ـ از کدام زاویه نگاه کنم که دیگران نگاه نکرده اند؟

ـ جنبه های نا شناخته این موضوع چیست که می تواند به من کمک کند؟

ـ خدایا چگونه تو را شکر کنم که ذهنم را متوجه یاد خودت کردی؟

۵۶) واژه الحمد ا... رب العالمین را به عنوان جلوه کلامی و رفتاری برای شکر گذاری زندگی خود جاری کنید.

۵۷) برای هر موضوعی که اتفاق می افتد، بگردید و معنایی پیدا کنید.

از خودتان سوال کنید:

ـ این موضوع در چه شرایط دیگری جنبه متفاوتی پیدا می کند؟

ـ این موضوع برای چه کسانی خیلی خوشحال کننده است؟

ـ چه افرادی همین الآن منتظر وقوع این رویداد بودند؟

۵۸) با طرح سؤالات خلاق و موثر می توان مسیر فکری را در یک لحظه تغییر داد و با این تغییر می توان روحیات را کنترل نمود.

۵۹) برای مثبت شدن باید از خود شروع کنید.

۶۰) از عبارات و کلمات تاکیدی مثبت استفاده کنید و روزانه چندین مرتبه آن را تکرار نمایید.

● عمل

۱) عمل یعنی آزاد سازی اندیشه .

۲) اگر یک اندیشه قوی در نظام اعتقادی باور ها شکل بگیرد.

۳) عمل تنها زمانی قابل قبول است که با نیت الهی همراه باشد.

۴) عمل صحیح غیر از عمل قبول شده است.

۵) عمل ها می توانند انسان را به رشد برسانند به شرط اینکه با ایمان قلبی و نیت خالص همراه باشند.

۶) تناسب عمل با جایگاه زمانی و مکانی، بسیار مهم است.

۷) عمل باید در آرامش و سکوت ذهنی انجام شود .

۸) اگرعمل براساس وظیفه وتکلیف صورت گیرد، با لذت وآرامش واطمینان قلب همراه خواهد بود.

۹) عمل باید با پشتکار و سعی فراوان صورت گیرد.

۱۰) اگر یک بار نتیجه نگرفتید باردیگر با تغییری کوچک و باوری قوی تر آن را انجام دهید .

۱۱) حجم عمل مهم نیست جهت گیری عمل مهم است.

۱۲) عمل باید با شور و اشتیاق صورت گیرد.

۱۳) به جای نگرانی از حجم عمل سعی کنید کارهای کوچک را با عشقی بزرگ انجام دهید.

۱۴) عمل باید با استقامت و سلامت توأم باشد.

۱۵) عمل باید در زمان هایی با سرعت و سبقت انجام شود.

۱۶) عمل به نسبت توان انسان سنجیده می شود آنچه مهم است سعی است .

۱۷) سرعت یعنی نسبت عمل انسان با زمان.

۱۸) سبقت یعنی نسبت عمل انسان با عمل های دیگر .

۱۹) اعتدال یعنی در نظر گرفتن نسبت عمل به حد و مرزها .

۲۰) عمل هایی که بر اساس وظیفه انجام می شوند توقع کمتری در انسان ایجاد می کنند. ریشه بسیاری از درگیری ها و اختلالات در ارتباطات انسانی و اجتماعی عدم تسط بر توقعات است.

۲۱) در عمل واقعی شکست وجود ندارد تجربیات مفیدی از همه عملها می توان بدست آورد.

۲۲) هرگز نگویید شکست خورده ام بلکه بگویید نتیجه دلخواه را نگرفتم ، نتیجه ای دیگر گرفتم.

۲۳) هرگز نگویید نشد کار من نیست بلکه یکبار دیگر با روشی دیگر امتحان کنید.

۲۴) عمل متناسب با روحیات باید انجام شود.

۲۵) عمل باید در راستای هدف و بر مبنای ارزش ها و بصورت مستمر وآگاهانه صورت گیرد.

۲۶) موفقیت یعنی: تلاش دائمی آگاهانه در راستای هدف و بر بنای ارزش ها.

۲۷) بهترین راه برای نجات از حقه ها و زنجیره های نگرانی، عمل است .

۲۸) بهترین مکانیسم برای شناخت واقعیت ها و حقایق ها ، عمل است.

۲۹) امام معصوم می فرماید : اگر به آنچه می دانید عمل کنید خدا آنچه را که نمی دانید به شما تعلیم می دهد و می آموزد.

۳۰) برای برخورد بهتر با موانع زندگی باید به هدفها خیره شد.

۳۱) اگر بر اساس باورها، ارزشهای زندگی شکن بگیرد و به دنبال آن انگیزه های قوی مطرح شود و این انگیزه ها هدفهایی را مشخص کنند و آن هدفها کاملاً روشن و واضح مجسم شوند و تعریف درستی از آن در ذهن انسان شکل بگیرد و به دنبال آن با توکل به خدا گام های محکم و اساسی و کوتاه برداشته شود و انسان دست به عمل بزند و در مسیر این عمل، کنترل و انعطاف نیز داشته باشد و مراقب نیت و محرک و جهت گیریهای عمل نیز باشد و با اهداف کوتاه مدت تر خود را تست کند ، قطعاً به زیبایی ها و معنی های زندگی خواهد رسید.

۳۲) در حین عمل به هیچ عنوان به فکر نتیجه نباشید نتیجه را به خدا بسپارید. خدایا برای تو حرکت می کنم ، تمام سعی خود را بکار می گیرم ، هدفمند و پرشور گام بر می دارم و فردا را به تو می سپارم

● تصویر سازی ذهنی

۱) هر فردی مجهز به یک ضمیر خود آگاه (ذهن هوشیار) و یک ضمیر نا خود آگاه (ذهن نیمه هوشیار) و یک ضمیر فوق آگاه (ذهن فوق هوشیار) است.

۲) یکی از راههای تغییر افکار، تغییر تصاویر ذهنی است.

۳) هر فردی، یک تصویر ذهنی از خود دارد که بر آیند خود پنداره های او در موضوعات مختلف است.

۴) هر تجربه ممکن است به تقویت یا تضعیف یک خود پنداره های او در موضوعات مختلف است.

۵) فکر کردن و تکرار ذهنی یک تجربه باعث تقویت تصویر ذهنی و تایید بیشتر آن می شود.

۶) ابتدا باید تصویر ذهنی را اصلاح کرد.

۷) تصاویر ذهنی قابلیت جراحی شدن را دارند.

۸) تصاویر ذهنی تامین کننده برنامه های ضمیر نا خودآگاه ما هستند و ضمیر ناخود آگاه مسئول اجرایی بخش اعظم زندگی ماست.

۹) مغز ما به دو نیم کره راست و چپ تقسیم می شود که نیمکره چپ امورمربوط به استدلال و منطق و تجزیه وتحلیل و تفکرعمودی را کنترل می نماید و نیمکره راست مسائل مربوط به تخیل و سلیقه و هنر و احساس و... را شامل می شود.

۱۰) نیمکره راست نسبت به لحن ، بلندی، کوتاهی و جهت صدا حساس است.

۱۱) نیم کره راست نسبت به محتوا و مضمون پیام حساس است و به محتوای کلامی و منطقی آن کاری ندارد. بنابر این تلقینات و پیامهایی که مورد تاکید خاص قرار بگیرند به نیمکره راست مغز می روند.

۱۲) برای ایجاد یک حالت جدید باید مدیریت تصاویر ذهنی را به طرز قابل قبولی فرا بگیرید.

۱۳) هر تصویری ذهنی دارای کیفیتهای فرعی است (بصری- سمعی- لمسی)

۱۴) مهمترین کیفیتهای فرعی تصاویر:

ـ حرکت و سکون

ـ رنگی یا سیاه و سفید

ـ نور و میزان روشنی

ـ اندازه

ـ فاصله

ـ چند بعدی

ـ تضاد رنگ

ـ زاویه دید

ـ سرعت

۱۵) مهمتربن کیفیتهای فرعی سمعی

ـ شدت

ـ ارتفاع

ـ سکوت

ـ لحن و طنین

ـ فرکانس صدا

ـ جابجایی

ـ فاصله

۱۶) مهمترین کیفیتهای فرعی لمسی:

ـ سردی و گرمی

ـ فشار

ـ وزن

ـ غلظت

ـ سوزش

ـ درد

۱۷) می توان با استفاده از کیفیتهای فرعی، تصاویر ذهن را کارگردانی نمود.

۱۸) تصاویر ذهنی به حالت خود احساس و دیگر احساس وجود دارند که معمولاً برای جذب و دریافت از حالت خود احساس و برای دفع از حالت دیگر احساس استفاده می شود.

۱۹) برای استفاده از تکنیک های تصویر سازی ذهنی باید به چند نکته توجه داشته باشید:

ـ در زمان حال

ـ مثبت

ـ با آرامش مناسب

۲۰) قبل از هر تصویر سازی ذهنی تنفس ۲ ۴ ۱ را انجام دهید. برای تحقق هر هدفی، ابتدا تصاویر روشن و مناسبی با توجه به کیفیتها فرعی بسازید(خالت خود احساس)

۲۲) ضمیر خود آگاه به منزله سوارکار و ضمیر نا خودآگاه به منزله اسب است.

۲۳) تلقین و تکرار تامین کننده ضمیر ناخودآگاه است و باید در سطح مربوط به آن به کارگیری و استفاده گردد.

۲۴) یکی ازخطاهای رایج دراستفاده ازتکنیک ها تصویر ذهنی این است که سطح هوشیار و خود آگاه را در لحظه استفاده از تصاویر ذهنی دخالت می دهند . هر یک باید کار خودش را انجام دهد.

۲۵) هر کسی باید یک استراحتگاه ذهنی و یک خوابگاه ذهنی داشته باشد.

۲۶) قبل ازمطالعه- کلاس، امتحان وهرکار مهم دیگری ابتدا به مدت چند دقیقه با رعایت شرایط وضوابط لازم تصویر ذهنی مربوطه را درحالت خود احساس بسازید و سپس کار را انجام دهید.

۲۷) برای استفاده از تصویر ذهنی باید در حالت"آلفا" قرار گرفت.

۲۸) طبقه بندی امواج مغزی به صورت زیر است:

ـ امواج "بتا" : حالت عادی و هوشیار با فرکانس ۱۴ یا ۲۵ و ندرتاً ۵۰ سیکل در ثانیه.

ـ امواج "آلفا" : حالت آرامش و استراحات ذهن و جسم- نظم قابل توجهی دارند و فرکانس بین ۴تا۱۳ سیکل ثانیه.

ـ امواج "تتا" : خواب سبک با فرکانس ۶ تا۷ سیکل ثانیه.

ـ امواج "لاندا" : خواب عمیق فرکانس کمتر از ۵/۳ سیکل در ثانیه.

بهترین حالت برای RELAXTION امواج آلفا است.

۲۹) در هر روز حداقل ۲ مرتبه و هر مرتبه حدود ۲۰ دقیقه تمرین آرام سازی ذهن و جسم را انجام دهید.

۳۰) استفاده از تصاویر و صحنه های طبیعی جذاب در ایجاد استراحت ذهنی بسیار موثر است.

۳۱) بعضی از موسیقی ها برای رسیدن به حالت آلفا کمک موثری است.

۳۲) توجه به نقاط قوت وتجربیات مثبت و لذتبخش در هنگام تصویر سازی ذهنی ، عامل بسیار خوبی برای تقویت حس مثبت است.

۳۳) با استفاده از پیشرفت هایی که درعلمNLP و سایکوسیبرنتیک مشاهده می شود با حد بسیار بالایی می توان ازشکل های مختلف تصویرذهنی برای تسلط بیشتر برذهن (نه تسلط بر نفس) استفاده کرد که توصیه می شود.

● فنون ارتباطات موثر

۱) موضوع ارتباطات در ابعاد زیر مطرح می شود:

ـ ارتباط انسان با خود

ـ ارتباط انسان با خدا

ـ ارتباط انسان با عالم

ـ ارتباط انسان با انسانهای دیگر

۲) درک این نکته بسیار مهم است که برای بهبود روابط با انسان ها باید هر انسانی رابطه اش را با خدا و خود و محیط اطرافش تعریف کند و به بهبود آن بپردازد.

۳) انسان در این عالم باید بتواند انگیزه و رسالتی را کشف کند:

افحسبتم انا خلقناکم عبثا ایحسب الانسان ان فتیرک سوی

آیا پنداشته اید ما شما را عبث و بیهوده آفریده ایم.

آیافکر می کنید انسان به حال خودش رها می شود؟ (قرآن مجید)

۴) رابطه انسان با عالم باید بر اساس درک پیام ها و کسب تجربیات حاصل از دریافت آن باشد.

۵) رابطه انسان با عالم بر اساس زیبایی شناسی شکل می گیرد.

۶) رابطه انسان با عالم بر اساس باور نظام حکیمانه الهی شکل می گیرد.

۷) رابطه انسان با عالم بر اساس کشف مدلهای هماهنگ در این عالم و رسیدن به نظریات وحدت صورت می گیرد.

۸) رابطه انسان با طبیعت باید رابطه ای عالی باشد، باید به آن اعتماد کرد.

این همه نقش عجب بر درودیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

۹) رابطه انسان و طبیعت باید بر اساس این قاعده باشد که آنچه در این عالم وجود دارد مظهر عظمت خداست و ما در قبال آن مسوولیت داریم.

ابروباد ومه وخورشید وفلک در کارند تا تونانی به کف آری وبه غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشنه و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

۱۰) حرکت انسان باید هم جهت با انرژی کائنات و همسو با آن باشد.

۱۱) هر کاری که انجام می دهیم در نظام طبیعت تاثیر می گذارد.

۱۲) گناه روند حرکت نظامی طبیعت را کند می کند چون بر خلاف فطرت طبیعت است.

۱۳) رابطه انسان با خودش باید بر اساس صداقت و پذیرش عیوب خود طرح شود.

۱۴) اگر با خودمان رو راست باشیم با دیگران هم رو راست خواهیم بود.

۱۵) خود پذیری مثبت و احساس خود ارزشمندی مثبت با خود خواهی فرق دارد.

۱۶) از بین بردن کمبودها باعث افزایش اعتماد به نفس می شود.

۱۷) اگر بخواهیم خودمان را اثبات کنیم نشان ضعف ماست.

۱۸) دیگران را تحقیر کردن نشان از رابطه ای ضعیف با خودمان دارد.

۱۹) بهانه گیری ها و سخت گیری های و تعصب های بیجا از عقده های حکایت می کنند که درون ما شکل گرفته است.

۲۰) تراز کنگره عرش می زنند صفیر ندانست که درین دامگه چه افتاده است

۲۱) اگر قدر خودتان را بدانید قدر دیگران را هم خواهید دانست.

۲۲) بزرگترین کمک ما به دیگران این است که به آنها کمک کنیم به خودشان کمک کنند.

۲۳) ما باید این خود گم کرده را پیدا کنیم. (امام خمینی)

۲۴) خود شناسی با فضیلت ترین و پر منفعت ترین شناخت هاست.

۲۵) ارتباط انسان با خدا باید بر اساس تسلیم و رضا مطرح شود.

۲۶) ارتباط انسان با خدا، رابطه مالک و مملوک، رابطه معبود وعبد، رابطه مرزوق و رازق، رابطه غنی و فقیر و ... است.

۲۷) کیفیت رابطه انسان با خدا، خلق وخوی انسان را در برخورد با دیگران و حتی خودش تغییر می دهد.

۲۸) اگر کسی خدا را ناظر اعمال خودش بداند با نیت صحیح و شکل درست با دیگران ارتباط برقرار خواهد کرد.

۲۹) در روایت معصومین آمده است که اگر می خواهید رابطه تان را با خلق درست کنید ابتدا رابطه خود را باخدا درست کنید.

۳۰) آرامش حقیقی، آرامش کسی است که خود را به خدا تسلیم کرده است و خود را در آغوش او احساس می کند.

۳۱) بسیاری از رابطه ها که قطع می شود به دلیل عدم ایجاد نیاز است.

در رابطه با شیوه های ارتباطات موثر با دیگر انسان ها نکات زیر طرح می شود:

ـ همه کارها به نوعی ارتباط است از قبیل رفتارها- سلیقه ها- انتخاب ها و...

ـ چگونگی ارسال یک پیام در ابتدا، چگونگی دریافت آن را مشخص می کند.

ـ مهم آن موضوعی است که مخاطب شما دریافت می کند نه چیزی که شما ارسال می کنید.

ـ ارتباطات کاملاً دو طرفه می باشد.

۳۳) پیدا کردن نقاط مشترک در ایجاد یک ارتباط خیلی مهم است.

۳۴) با انسانها از چیزهایی که آنها دوست دارند، صحبت و ارتباط را آغاز کنید.

۳۵) درارتباط با انسانها فرستنده- پیام- زمینه- مجرای ارتباطی- باز خورد و گیرنده نقش دارند.

۳۶) همنوایی وهمسویی با دیگران و همگامی و با فرکانس آنها حرکت کردن خیلی مهم است.

۳۷) نیت ارتباط تاثیر زیادی در نفوذ و و صمیمیت دارد.

۳۸)بطور کلی از نظر مسوولیت پذیری نسبت به دیگران چهار نوع ارتباط وجود دارد:

ـ بی تفاوتی نسبت به دیگران

ـ همدردی با آنها

ـ همدلی با آنها

ـ همراهی با آنها

۳۹) عواملی از قبیل خانواده- آموزش وپرورش- مدیریت- در بهبود ارتباطات خیلی موثر است.

۴۰) عواملی از قبیل پشتکار- آرامش- اعتماد به نفس- رضایت از خود و تقویت سلامت روانی در بهبود ارتباطات تاثیر بسیاری دارد.

۴۱) با درک قانون راه حلهای متنوع به خاطر داشته باشید در ارتباط با دیگران فقط به اجرای یک روش تکراری محکوم نیست راه حلهای بیشتری امتحان کنید.

۴۲) حتی الامکان سعی کنید عمل کنید تا عکس العمل.

۴۳) در ارتباطات با دیگران، کلمات ۷ % ،لحن ۳۷ % و زبان تن (رفتار و عملکرد ) ۵۵ % نقش دارند.

۴۴) قضاوت در مورد دیگران ارتباط با آنها را مختل می سازد.

۴۵) هنر تفکیک در ارتباطات بسیار کاربرد دارد.

۴۶) بین عمل و عامل فرق بگذارید تا ارتباط خوبی برقرار نمایید.

۴۷) سه عامل تعمیم و حذف و تحریف را به خاطر داشته باشید.

۴۸) مهارت در استفاده از زبان بدن، راهی است بسیار سریع و موثر در بهبود ارتباطات .

۴۹) با دیگران از راهی که آنها دوست دارند ارتباط بر قرار کنید.

۵۰) ابتدا درک کنید تا سپس درک شوید.

۵۱) از سوالات باز و سوالات سقراطی و ارتباط غیر مستقیم استفاده نمایید.

۵۲) با توجه به دروازبانان ادراک با آدم ها برخورد کنید.

۵۳) نشانه های آدم های بصری- سمعی و حسی و منطقی را در نظر داشته باشید و از همان راه وارد شوید.

۵۴) برای ایجاد صمیمیت باید گوش دادن را فرا بگیرید.

۵۵) در گوش دادن عکس العمل مناسب و متناست نشان دهید.

۵۶) در گوش دادن با مخاطب همگام و همراه شوید و با مدل او برخورد کنید.

۵۷) اندیشیدن همدلانه یکی از راههای صمیمیت است. خود را جای طرف مقابل بگذارید.

۵۸) قبل از هر اقدام یا هر صحبتی حتماً یک دقیقه فکر کنید و هدف گذاری نمایید.

۵۹) در گوش دادن گاهی اوقات سوالاتی از گوینده بپرسید.

۶۰) بعضی اوقات قسمتی ازبحث های گوینده را به او بازگو کنید تا اطمینان حاصل کند که شما حرفهای اورا می فهمید.

۶۱) به جای نمایش احساسات، فقط آن را بیان کنید.

۶۲) حتماً از شیوه خلع سلاح استفاده کنید.

۶۳) برخی از ویژگیهای ارتباط غلط عبارتند از:

ـ اصرار به حق جانبی

ـ سرزنش

ـ توقع

ـ درماندگی

ـ انکار و عصبیت

ـ پرخاشگری انفعالی

ـ تحقیر

ـ طعنه

ـ قربانی کردن دیگران

ـ حالت تدافعی

ـ پاتک زدن

ـ رد گم کردن

ـ توهین

ـ بی توجهی

ـ عجله

۶۴) بعضی از فیلترهایی که باعث اختلال در ارتباطات می شود:

ـ قضاوت

ـ بی توجهی

ـ پیش بینی عجولانه

ـ فشار روانی

ـ حواس پرتی

ـ نتیجه گیری عجولانه

ـ با ذهنیت گوش دادن

ـ ذهن خوانی

ـ تعصب

ـ لجاجت

۶۵) چهار عامل ترس و فرار و تنبلی و لجاجت عوامل هلاک کننده انسانها هستند.

۶۶) به بار کلماتی که بکار می برید حتما توجه کنید.

۶۷) کلمات در ارتباطات حتی الامکان صریح- کوتاه- دقیق- صحیح- مؤدبانه و پر محتوا باشد.

۶۸) به قالب های ذهنی افراد نیز توجه کنید.

۶۹) با توجه به شخصیت کودک- بالغ و والد نسبت به تحلیل رفتار متقابل تمرینات خاصی انجام دهید.

۷۰) تفاوتهای زن و مرد را نیز در ارتباطات جدی بگیرید.

با تشکر از مجتمع فرهنگی انتشاراتی کتاب پردازان توس