نشانه های تاریخی و عمومی رنگ

امروزه برای همه افراد غیرممكن است كه جهان را بدون رنگ تصور نمایند زیرا پدیده ای است كه در هر جا حضور دارد و نقش بازی می كند. تمام ارتباطات به كمك رنگها انجام می گیرد و تمام دریافت های عینی به وسیله رنگها حاصل می شود.