نگاه دایناسوری و حس قورباغه‌ای

واكنش مناسب و به هنگام انسان‌ها به شرایط تغییریافته محیطی به شدت تحت تأثیر توانایی درك و تحلیل و هم‌چنین الگوی وزن‌دهی و تعیین میزان اهمیت مولفه‌های مختلف تغییر است. از سوی دیگر توانایی‌های ادراكی و الگوی وزن‌دهی افراد با چارچوب‌‌های فكری و سوگیری‌های ذهنی آن‌ها ارتباطی تنگاتنگ دارد. در این مقاله دو مفهوم لختی واكنش و كم اهمیت دانستن تغییرات تدریجی معرفی و بررسی می‌شوند.