عناصر پنج گانه در طبیعت

چینی ها برخلاف هندی ها که عناصر هستی را چهارگانه و شامل آب, آتش, هوا و اتر می دانند, معتقدند که هر یک از اجزای هستی, یکی از پنج عنصر خاک, آب, باد, آتش یا فلز هستند و آنها را عناصر پنج گانه می نامند

چینی ها برخلاف هندی ها که عناصر هستی را چهارگانه و شامل آب، آتش، هوا و اتر می دانند، معتقدند که هر یک از اجزای هستی، یکی از پنج عنصر خاک، آب، باد، آتش یا فلز هستند و آنها را عناصر پنج گانه می نامند.

به عقیده آنها این پنج عنصر حاصل تقابل میان دو نیروی متضاد ئین و ینگ بوده و هر یک از عناصر، صورت های مختلفی از انرژی چی را نشان می دهند. علاوه بر این، چینی ها هر سال چینی را نیز به یک عنصر اختصاص داده اند و با توجه به این موضوع، عنصر وجودی هر فرد، تابع عنصر سال تولد اوست.

نکته مهم دیگر این است که در روابط میان این پنج عنصر نیز مانند ئین و ینگ و جریان چی، باید تعادل و توازن وجود داشته باشد. در صورت تسلط بیشتر یکی از عناصر و کمبود عنصری دیگر، این تعادل برهم خورده و مشکلات متعددی پدید می آیند.این مشکلات ممکن است در قالب مسائل کاری یا زندگی یا حتی جسمی و روحی برای افراد آن محیط دردسرساز شوند.چینی ها معتقدند فارغ از آنکه عنصر وجودی هر یک از ما چیست، عناصر پنج گانه نه تنها در محیط اطراف ما، بلکه در اجزای درونی بدنمان نیز وجود دارند.

طب چینی هم بر همین اساس عمل می کند. در واقع از نظر آنها هر یک از اندام های بدن ما نشانگر یکی از این پنج عنصر هستند به عنوان مثال کیسه صفرا و کبد در بدن ما به عنصر چوب مربوط می شود.

بنابراین هنگامی که عنصر چوب در وجود ما یا حتی محیط اطرافمان تعادل خود را نسبت به دیگر عناصر طبیعی از دست داده و افزایش یابد، نه تنها ممکن است مشکلات محیطی بلکه پیامدهای جسمی و حتی روحی نیز به همراه داشته باشد که مسائل روحی آن در قالب خشم، عصبانیت و پرخاشگری توسط فرد نمایان می شوند. در واقع می توان گفت میان عناصر درونی و بیرونی هر فرد ارتباطی عمیق وجود دارد.

عناصر پنج گانه یکی از اصول فنگ شویی به شمار می آیند. در این علم هر یک از عناصر، در موقعیت جغرافیایی خاصی از ساختمان قرار دارند و در آن موقعیت، انرژی و خصوصیات حاصل از آن عنصر، به مقدار زیادی وجود داشته و بر افراد و انرژی آنها تاثیر می گذارد.

● فصول سال و عناصر آن

در فنگ شویی هر کدام از عناصر به جز زمین یا همان خاک، سمبل فصل خاصی هستند، به این معنا که چوب سمبل فصل بهار، آتش سمبل تابستان، فلز سمبل پاییز و آب سمبل زمستان است. در همین راستا برخی از متخصصان بر این عقیده اند که خاک با توجه به اینکه در چرخه مولد یا سازنده بین آتش و فلز قرار می گیرد، آن را می توان سمبل تابستان دیررس و پاییز زودرس به حساب آورد.

● عناصر پنج گانه و خصوصیات آنها

هر یک از عناصر پنج گانه طبیعت دارای خصوصیات و ویژگی هایی هستند که نه تنها در محیط اطراف ما، موقعیت جغرافیایی، اجسام و اشکال خاص نمود پیدا می کنند بلکه همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، انسان ها را نیز دربرمی گیرند.

▪ چوب

خصوصیات؛ چوب سمبل بهار، درختان، گیاهان، رشد و زندگی گیاه است. این عنصر نیز مانند همه اجزای جهان دارای جریان چی و انرژی های ئین و ینگ است. چوب در فرم ئین نرم، انعطاف پذیر، منفذدار، دارای سطحی ناصاف و در فرم ینگ سفت، براق و محکم است.کاربرد مثبت آن در عصاهای چوبی برای ناتوانان و معلولان و کاربرد منفی آن در نیزه چوبی در دست شکارچیان دیده می شود.انرژی چوب فزاینده، انتشاردهنده، پرورش دهنده و بی ثبات است.

این انرژی به راحتی رشد کرده در تمام جهات گسترش می یابد.رنگ های این عنصر شامل انواع سبزها و آبی روشن هستند.شکل های سمبل عنصر چوب مکعب ها یا استوانه های باریک، بلند و ایستاده هستند.بهترین و بیشترین انرژی چوب در موقعیت های جغرافیایی شرق و جنوب شرقی ساختمان حضور دارد. در نتیجه برای تقویت این انرژی و خصوصیات آن شما می توانید از سمبل های چوب مانند گلدان های گل و گیاه در این موقعیت های جغرافیایی ساختمان تان بهره گیرید. در واقع می توان گفت عنصر درختان، گل و گیاه، مبلمان چوبی، کاغذ، پوشش های چوبی ساختمان، الیاف طبیعی و اقلام دیگری مانند اینها همگی چوب است.

▪ افراد چوبی

افرادی که عنصر وجودی آنها چوب است، انسان هایی فعال، پرانرژی، سرزنده و اجتماعی هستند.نکات مثبت افراد چوبی؛ آنها بسیار هنرمندند و کارها و وظایف خود را با احساسات و شور و ذوق بر عهده می گیرند.نکات منفی افراد چوبی؛ آنها بی صبر و تحمل و عصبانی مزاج هستند. در ضمن اغلب اوقات در به انجام رساندن وظایفی که به آنها محول می شود، موفقیت چندانی ندارند.

الهام اسمعیلی