فناوری خلاقیت

خلاقیت نیرویی ذهنی است كه همه نوع بشر در صورت سلامت عقل و روان از آن برخوردارند. اما در اثر نوع و كیفیت محیطی كه در آن پرورش می یابند، گاهی فردی خلاق و دیگری با خلاقیت كمتری شناخته می شود.