ارتباط گرایش جوانان به نماز با هنجارهای ذهنی

گرایش عبارت است از ارزشیابی های مثبت و منفی یا احكام ارزشی مطلوب یا نامطلوب درباره اشیا، اشخاص و وقایع. گرایش ها چگونگی احساس هر كسی را نسبت به چیزی نشان می دهند.