چگونه با استرس های فصل تعطیلا‌ت كنار بیاییم؟

احساسات خود را بشناسید و آنها را تجزیه، تحلیل كنید. چنانچه یكی از نزدیكانتان به تازگی فوت كرده است یا شما قادر به دیدن عزیزانتان هنگام تعطیلات نیستید، طبیعی است كه سرحال نباشید و احساس غم و اندوه كنید.