۲۶ فن‌ مهم‌ برای‌ تقویت‌ حافظه‌

متخصصان‌ روان‌شناسی‌ و دست‌اندركاران‌تعلیم‌ و تربیت‌، فنون‌، روش‌ها و تدابیر متعددی‌ رابرای‌ پرورش‌ ذهن‌، تقویت‌ حافظه‌ و یادگیری‌ بهترارائه‌ كرده‌اند كه‌ در این‌ جا به‌ تشریح‌ آنهامی‌پردازیم‌.