خاطره و فراموشی

تفکر و اندیشه درباره اصول «به یادداشتن» در نگاه اول امری عجیب به نظر می‌رسد. به این دلیل که به یادداشتن، از یاد نبردن در حیطهٔ نظر نمی‌گنجد، بلکه به مثابه یک نوع دانش (مانند درک، تخیل و یا فهمیدن) تلقی می‌شود.