زندگی را چگونه می بینید؟

ما از زمانی که به دنیا می آییم با توجه به الگوهایی که خانواده و فرهنگ به ما میدهد و شاید تحمیل میکند شکل میگیریم.اما انسان موجودی است که در جهت تخریب نفس قدم بر میدارد و آماده ارتکاب به اعمال بد است و آمکادگی شدید ذاتی برای تفکر غیر منطقی دارد.