من سلطه پذیرم !!!!!

افرادی که نوعا به شکلی سلطه پذیر رفتار می کنند ، در واقع ، عدم احترام به نیازها و حقوق خود را نشان می دهند . آنان به شکل های مختلف ، این بی احترامی را نسبت به خود قائل می شوند .