كم‌حرف‌ها، پرحرف‌ها یا خارپشت‌ها، شما جزو كدام دسته‌اید؟

در دنیایی كه رقابت در آن موج می‌زند، والدین از فرزندانشان انتظار دارند خودی نشان دهند اما زندگی برای خجالتی‌ها آن‌قدرها هم كه گمان می‌كنید ،آسان نیست.