اقدام علیه نتیجه

وقتی عصبانی هستید و یا عقده و کینه دل شما را سیاه کرده است و یا ترس وجود شما را انباشته هرگز دست به اقدام نزنید. بدانید که عمل مبتنی بر این احساسات همیشه نتیجه‌ای عکس چیزی را که دنبالش هستید به همراه دارد.