نگاهی به روانشناسی رنگ‌ها در پوشش های دانش آموزی

رنگ‌ها پدیده قابل تحسینی هستند و حتی از نظر عاطفی نیز بر روی انسان و گرایش‌های فطری و روحی او تاثیرگذار می‌باشند طبیعتی كه خداوند بر ما ارزانی داشته طبیعتی بی‌نظیر و رنگارنگ است.