کودکان خجالتی

این واقعیت دارد که کودکان آرام و خجالتی هم می‌توانند خوشحال و خشنود باشند ولی اغلب آن‌ها از ترس‌هائی که دارند خجالت می‌کشند.