بیماری محبت

مرز بین رفتارهای سالم و ناسالم چیست؟ این سؤال بر اساس رویكردهای مختلف، پاسخ‌های متفاوتی در روان‌شناسی دارد.