تماشای فوتبال و بررسی روانشناختی آن

فوتبال نمادی از مردانگی است و برخی از مردان جوان مایلند تا از طریق تماشای این مسابقات مردانگی خود را به رخ زنان بكشند؛ برخی دیگر نیز بر جنبه های تخلیه روانی آن تأكید می كنند.