ای می گذرد...

گاهی توقف ،بهتر و سالم تر از بیهوده رفتن است، گاهی نگذشتن، بهتر است از بالاخره یك جوری گذشتن!با دقت به این سؤال پاسخ دهید: روزگار چگونه می گذرد؟...