زندگی را گاز باید زد با پوست

اگر از خواب بیدار شدید و دنیا به نظرتان جدید رسید و احساس انرژی و سرحال بودن كرده و مشتاق هر آنچه كه قرار است در طول روز رخ دهد بودید؛ اگر شما لبخندی بر صورت‌تان دارید و احساس می‌كنید كه یك فنر زیر پایتان است... نشان می‌دهد كه شما در اوج سلامت روانی هستید.