ترک عادت موجب مرض است؟

ترک بعضی عادت‌ها برایمان سخت است، آن‌قدر که حتی اگر بدانیم زندگی‌مان به خاطر همین عادت‌ها لطمه می‌بیند، باز هم نمی‌توانیم ترکشان کنیم.