مفهوم خدا در بزرگسالان دارای ناتوانایی‌های هوشی

در این مقاله هدف تأكید بر شناسایی و بررسی یكی از جنبه‌های مهم از رشد اعتقادات مذهبی در انسان یعنی مفهوم از خداوند در میان بزرگسالان مبتلا به ناتوانایی‌های هوشی است. سعی بر این است كه اثر بهره هوشی، و گذراندن آموزش دینی رسمی در سازمان استثنایی مورد ارزیابی قرار گیرد.