از حافظه چه می دانید

حافظه، یاد داری اطلاعات از طریق رمزگردانی، اندوزش و بازیابی است كه حیطه های سه گانه حافظه محسوب می شوند. در رمزگردانی، اطلاعات، آماده اندوخته شدن می شوند. در اندوزش، اطلاعات نگهداری می شوند. در بازیابی هم اطلاعات اندوخته شده بیرون كشیده می شوند.