اشك ها و لبخندهایی كه به ارث بردیم

لب‌های سخت و جمع شده نشانه تنش و عدم پذیرش است. تبسم با لب‌های بسته، تنها برای ادای ادب و احترام و نزاكت است. اگر به چهره اطرافیانتان دقت كنید بسیاری از این حالات را در چهره‌شان خواهید یافت كه می‌تواند نشان‌دهنده افكارشان باشد، فقط كافی است كمی دقت كنید.