وقتی منفی در منفی، مثبت نمی شود

صبح كه از خواب بلند می‌شوید در آینه نگاه كنید و بگویید: در طول روز هم افكار مثبت و حتی اعمال مثبتی را كه انجام داده‌اید بنویسید. این كار اعتماد به نفس شما را تقویت می‌كند.