شكل‏گیری و تغییر نگرش

چرا برخی از دانش‏آموزان از تكالیف تربیتی پرهیز و برخی دیگر از آنها استقبال می‏كنند؟ چگونه می‏توان نگرش‏های مثبت را در كودكان به وجود آورد؟