نقش رنگها در زندگی

همه ما در رابطه با رنگها و نور اطلاعاتی کم و بیش داریم. انسانها غالبا سلایق خاصی در انتخاب رنگها داشته و هر کسی رنگ به خصوصی را بیشتر از سایر رنگها دوست دارد و این را نیز می دانیم که انسانها بیش از حد تصور خود از رنگها تاثیر می پذیرند. باید گفت علیرغم این مسائل، غالب مردم هنوز به یقین و دقیق نمی دانند که از نظر روان شناسی و فیزیکی تا چه اندازه ای تحت تاثیر قدرت رنگها و نورها هستند.