لطفا دچار جادوی‌ رنگ‌ ها شوید!

روانشناسی‌ رنگ‌ها، فرضیه‌های‌ ثابت‌شده‌یی‌ دارد كه‌ امروزه‌ نه‌ تنها در درمان‌ خیلی‌ از بیماری‌ها كه‌ در درمان‌ افسردگی‌، كمك‌ به‌ ایجاد هیجان‌ یا برعكس‌ كمك‌ به‌ ایجاد آرامش‌ هم‌ به‌ كار گرفته‌ می‌شوند.