با ترس هایت مشورت نكن

وقتی یك بار كه درب را روی ترس گشودیم بسیار سخت است آن را مجدداً ببندیم. برخی از افراد آنچنان برای سالیان دراز طعمه این دیو بوده اند كه ترس در طبیعتشان لانه كرده و هر عملی كه از آنها سر می زند تحت كنترل این موجود شوم است.