برای شفای جسم، باید به آن گوش بسپاریم

در سطح عاطفی وجودمان ما باید با عواطف و احساساتمان در تماس باشیم و آنها را رها سازیم. چیزی به‌نام احساس منفی وجود ندارد. ما آنها را منفی می‌نامیم چون آنها را نمی‌فهمیم و در نتیجه از آنها می‌ترسیم. اما همین احساسات را ما باید بپذیریم و تأیید کنیم و بعد در جهت شفای آنها اقدام کنیم.