آنتونی‌ رابینز: اندیشه‌ هایتان‌ را شكل‌ دهید

آنتونی‌ رابینز در سال‌ ۱۹۶۱ درخانواده‌ای‌ فقیر به‌ دنیا آمد. پس‌ از گرفتن‌ دیپلم‌متوسطه‌ به‌ كارهای‌ گوناگون‌ شبیه‌ ظرف‌شویی‌،كارگری‌ و مستخدمی‌ رو آورد. خانواده‌ای‌ از هم‌گسیخته‌ داشت‌.