از دیدگاه دانشمندان روانکاوی بیشترین و کمترین بخش شعور انسان چگونه است

از دیدگاه دانشمندان روانکاوی بیشترین و کمترین بخش شعور انسان چگونه است در ادامه این مطلب پاسخی مختصر به اینچه پرسیده شده, داده شده است

از دیدگاه دانشمندان روانکاوی بیشترین و کمترین بخش شعور انسان چگونه است؟

بیشترین آن شعور نااگاهانه و کمترین آن شعور آگاهانه است.

بیشترین آن شعور آگاهانه و کمترین آن شعور ناآگاهانه است.

برای شعور آدمی کمترین و بیشترین مفهومی ندارد.

بیشترین آن شعور بیدار و کمترین آن شعور غفلت زده است.

منبع: گروه ضمن خدمت هوشمند سازی