هدف چیست هدفی که شما برای آن ساخته شده اید چیست

هدف چیست اینکه هدف از زندگی چیست و به طور خاص هدف زندگی هر فرد چیست و اینکه رسالت فردی هر شخص در دوران زندگی اش چیست, سوالی است که سالیان سال است ذهن بشر را درگیر خودش کرده است در ادامه 4 توصیه از مصطفی ملکیان برای کشف هدف زندگی شخصی ما, آورده شده است

اگر کسی بخواهد پی چیزی برود که به خاطر آن ساخته شده است، باید چهار کار انجام دهد؛ البته این چهار مرحله شرط لازم است، ولی کافی نیستند.

در زیر به این چهار مرحله اشاره است:

اول اینکه ارزش داوری دیگران برای او بی اعتبار شود ؛ زیرا در اکثر مواقع چیزی که باعث میشود به دنبال آنچه واقعا مایلیم نرویم ، داوری های دیگران است . اگر کسی نه از ستایش دیگران خشنود و نه از نکوهش شان بد حال شود ، 80 تا 90 درصد راه زندگی کردن را طی کرده است . ما باید وظیفه ی اخلاقی مان را نسبت به دیگران انجام بدهیم ، اما اینکه دیگران درمورد انجام وظیفه اخلاقی ما چه برداشتی میکنند ، نباید در تصمیم ما تاثیری بگذارد .

دومین مرحله این است که باید ترس از فقر را در وجود خود بسوزاند . به اعتقاد من یکی از روان شناختی ترین آیه های قرآن این آیه است : « الشیطان یعدکم الفقر » به محض اینکه شیطان شما را از فقر ترساند ، باقی کار به راحتی توسط خود شما انجام میشود . برا ی دور شدن از فقر ، به کاری که به آن علاقه ای ندارید ، روی می آورید .

سومین کار این است که با سکوت فراوان به ندای درون خود گوش دهد ؛ این مهم در میان ما خیلی کم اتفاق می افتد . به سکوت اعتناعی نداریم و طبعا از احوال خودمان بی خبر می مانیم . ما بیشتر اوقات بیداریمان را حرف میزنیم ؛ هرکس زیاد حرف بزند نمی تواند حرف دل خودش را بشنود . راه پی بردن به درون خود ، سکوت است . ما اغلب از احوال دیگران بیشتر از احوال خودمان خبر داریم . سکوتی که در تصوف و سایر شاخه های عرفان توصیه شده ، به خاطر خبر گرفتن از حال درون است .

کار چهارم این است که با انواع و اقسام درون بینی ها آشنا شود ؛ راه هایی که فرد توسط آن ها به درون خودش نقب بزند .

منبع : مصطفی ملکیان