بررسی ماتریس SWOT

بررسی ماتریس SWOT از جمله عوامل مؤثر در پیشبرد اهداف یک سازمان محسوب می شود تهیه نقاط قوت و ضعف موجود در سازمان به عنوان عوامل داخلی و فرصت ها و تهدیدها به عنوان عوامل خارج از سازمان کمک به تعیین استراتژی اتخاذ شده به منظور رسیدن به اهداف یک سازمان در محیط های رقابتی می کند و نگرش کلی به این قضیه در شرایط مختلف می تواند در موفقیت یک سازمان در شرایط گوناگون نقش به سزائی را ایفا کند

بررسی ماتریس SWOT از جمله عوامل مؤثر در پیشبرد اهداف یک سازمان محسوب می‌شود. تهیه نقاط قوت و ضعف موجود در سازمان به‌عنوان عوامل داخلی و فرصت‌ها و تهدیدها به‌عنوان عوامل خارج از سازمان کمک به تعیین استراتژی اتخاذ شده به منظور رسیدن به اهداف یک سازمان در محیط‌های رقابتی می‌کند و نگرش کلی به این قضیه در شرایط مختلف می‌تواند در موفقیت یک سازمان در شرایط گوناگون نقش به‌سزائی را ایفا کند.

هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه که سازمان را قادر می‌سازد به هدف‌های بلندمدت خود دست یابد مدیریت استراتژیک نام دارد. فرآیند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله است:

۱) تدوین استراتژی

۲) اجرای استراتژی

۳) ارزیابی استراتژی

ماتریس SWOT همان نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید می‌باشد. هر سازمانی در سطوح مختلف می‌تواند دارای برنامه باشد (سطوح کلی، میانی و وظیفه‌ای). برای تدوین در مرحله اول باید تحلیل جامعی از وضعیت موجود بر اساس روش Swot analysis صورت گیرد تا از دل آن بتوان به نقاط قوت، ضعف، فرصت و یا تهدید پی برد و پس از احصا این نقاط سازمان یا واحد آماده می‌شود تا آینده خود را بسازد.

عنوان فایل
بررسی ماتریس SWOT application/pdf
swot.pdf
203 KB
دانلود

پیمان تورینی

محمدامین بنی‌هاشمی