بررسی ماتریس SWOT از جمله عوامل مؤثر در پیشبرد اهداف یک سازمان محسوب می‌شود. تهیه نقاط قوت و ضعف موجود در سازمان به‌عنوان عوامل داخلی و فرصت‌ها و تهدیدها به‌عنوان عوامل خارج از سازمان کمک به تعیین استراتژی اتخاذ شده به منظور رسیدن به اهداف یک سازمان در محیط‌های رقابتی می‌کند و نگرش کلی به این قضیه در شرایط مختلف می‌تواند در موفقیت یک سازمان در شرایط گوناگون نقش به‌سزائی را ایفا کند.

هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه که سازمان را قادر می‌سازد به هدف‌های بلندمدت خود دست یابد مدیریت استراتژیک نام دارد. فرآیند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله است:

۱) تدوین استراتژی

۲) اجرای استراتژی

۳) ارزیابی استراتژی

ماتریس SWOT همان نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید می‌باشد. هر سازمانی در سطوح مختلف می‌تواند دارای برنامه باشد (سطوح کلی، میانی و وظیفه‌ای). برای تدوین در مرحله اول باید تحلیل جامعی از وضعیت موجود بر اساس روش Swot analysis صورت گیرد تا از دل آن بتوان به نقاط قوت، ضعف، فرصت و یا تهدید پی برد و پس از احصا این نقاط سازمان یا واحد آماده می‌شود تا آینده خود را بسازد.

عنوان فایل
بررسی ماتریس SWOT application/pdf
swot.pdf
203 KB
دانلود

پیمان تورینی

محمدامین بنی‌هاشمی