جغرافیای تاریخی بامیان

آنان مردمانی پر منش بودند بناهای بلند بر آوردند و اسرار آسمان را ستودند بسی راهها زیر پا نهادند و بسا رازها پیمودند دنیای درون را کاویدند واز جان به جهان رسیدند