روز ها و فرشته ها در ایران باستان

ایران ؛ یونان؛ مصر ؛ روم و چین؛ دنیای شناخته شده‌ی دیروز و امروز ؛دارای اندیشه‌ها و باورهای بلند و ماندگاری هستند، که امروزه این کشورها به‌آن‌ها ارج نهاده و آن‌ها را مایه‌ی فخر و مباهات خود می‌دانند.