نبردهای معروف

نبرد کادش، یکی از بزرگترین نبردهای دوران باستان، میان «مواتالی دوّم» شاه هیتی و «رامسس دوّم» فرعون مصر، بر روی رود «ارونتوس» در شهر «کادش»، در سوریه امروزی روی داد