تداوم تحریف تاریخ در جمهوری آذربایجان و تبعات آن

درست است که روسیه تزاری در زمینه تاریخ سازی و جعل فرهنگی برای خلق های ساکن در منطقه قفقاز توفیق زیادی نداشت اما خلف روسیه تزاری یعنی رژیم آهنین کمونیستی به ضرب و زور سرکوب و زندان و تبعید و کشتار عالمان دینی منطقه قفقاز توانست توفیق قابل توجهی به دست آورد

« تاریخ این ملتها را باید تغییر داد. باید برایشان تاریخ و فرهنگی ساخت که روسیه را مهاجم تلقی نکنند. » این در واقع سیاستی است که امپراطوری روسیه تزاری پس از جنگهای نابرابر ایران و روس و تصرف بخشهای مهمی از ایران آن زمان در منطقه قفقاز و انعقاد معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای با دولت وقت ایران یعنی حکومت قاجاریه در مورد مردم ساکن در منطقه قفقاز یا جمهوری های کنونی منطقه قفقاز اجرا کرد.

درست است که روسیه تزاری در زمینه تاریخ سازی و جعل فرهنگی برای خلق های ساکن در منطقه قفقاز توفیق زیادی نداشت اما خلف روسیه تزاری یعنی رژیم آهنین کمونیستی به ضرب و زور سرکوب و زندان و تبعید و کشتار عالمان دینی منطقه قفقاز توانست توفیق قابل توجهی به دست آورد. تاریخ و فرهنگ خلق های ساکن در منطقه قفقاز دوباره نویسی شد کتابهای نشاندهنده تاریخ و فرهنگ گذشته مردم قفقاز اعم از جمهور های مستقل کنونی یعنی آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و سایر مناطق از قبیل داغستان به بهانه های مختلف از دسترس جمع آوری و نابود شدند. کمونیستها که از غیرمسلمانان این منطقه بیم و هراس زیادی بخاطر تلاش برای اتصال به گذشته تاریخی خودشان نداشتند الفبای مخصوص گرجی ها و ارمنی های قفقاز را تغییر ندادند. اما الفبای مسلمانان قفقاز از این حیله کمونیستها مصون نماند. برای اینکه ارتباط مردم مسلمان قفقاز با گذشته تاریخی شان بطور کامل قطع شود در جمهوری آذربایجان چندین بار الفبا تغییر داده شد که حاصل آن تربیت نسلهایی بود که نمی توانستند از کتب تاریخی خود که به زبان فارسی و نیز زبان آذری با الفبای فارسی ـ عربی نوشته شده است بهره ببرند.

با حیله کمونیستها دیگر مردم جمهوری آذربایجان حتی نمی توانستند اشعار زیبای نظامی گنجوی و ملا محمد فضولی را بخوانند و بفهمند. به این ترتیب راه برای تحریف تاریخ و تاریخ سازی و جعل فرهنگ برای مردم جمهوری آذربایجان آماده شد. کمونیستها قهرمانان فرهنگی و بخصوص اسلامی در تاریخ این مردم را به بوته فراموشی سپردند و ضد قهرمانان را به تاریخ آنها افزودند. برای ایجاد هویتی دروغین و غیر واقعی و بی ارتباط با حقایق تاریخی تلاش شد. حتی برای اینکه این هویت تحریف و جعل شده مورد پذیرش مردمان ساکن در منطقه قفقاز قرار گیرد متناقض با اصول رژیم کمونیستی که ظاهرا برای ایجاد جامعه ای ورای ناسیونالیسم و بی طبقه تلاش می کرد در این قبیل جوامع رژیم کمونیستی و ابزار امنیتی آن یعنی ک .گ .ب . بطور زیرکانه ای نوعی ناسیونالیسم دروغین و قومگرایی هدایت شده را ترویج می کرد.

در این چارچوب در جمهوری آذربایجان تاریخ جعل شده و حتی کاملا وارونه برای این دیار به زبان روسی و نیز زبان آذری البته با الفبای کریل نوشته شد و به عنوان مثال به قول محرم « ذوالفقارلو » تاریخ شناس آذری قلعه دربند که کاملا مشخص است برای محافظت منطقه در مقابل تهاجمات از طرف شمال ساخته شده است و ریشه تاریخی آن به زمان ساسانی ها باز می گردد در تاریخی که جاعلان تاریخ می نوشتند به عنوان قلعه ای معرفی می شد که برای دفاع از شهر تاریخی دربند از ناحیه جنوب ساخته شده است !

پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری آذربایجان بطور شگفت آوری تمایل به بازگشت به گذشته تاریخی در میان مردم جمهوری آذربایجان شکل گرفت و تاریخ شناسان واقع گرایی همچون مرحوم « اقرار علی اف » تلاش دشواری را برای خدمت به تاریخ و فرهنگ واقعی مردم کشورشان آغاز کردند. اما جمهوری آذربایجان به علت اهمیت استراتژیکی که داشت بازهم هدف استعمارگران نوین قرار گرفت . به همین علت بطور تعجب آوری از ویرانه های رژیم کمونیستی گروهی قومگرا که با آموزه های تحریف شده تاریخی در زمان حاکمیت کمونیسم تربیت شده بودند به ریاست « ابوالفضل ایلچی بیگ » در باکو به قدرت رسانده شدند که با تحریف آشکارتر تاریخ و فرهنگ مردم جمهوری آذربایجان « گرگ » را نماد این مردم اعلام و تاکید می کرد « ترک جز ترک دوستی ندارد. »

این گروه وابسته به اجانب با استفاده از بلبشوی ایجاد شده در دوره پس از فروپاشی شوروی برای وارد آوردن ضربات کاری به سیاست و فرهنگ در جمهوری آذربایجان تلاش کرد که بطور خیلی ناشیانه تری از تهاجم فرهنگی رژیم کمونیستی اعمال می شد. از این رو استعمارگران جدید جمهوری آذربایجان که به تجربه شوروی در تحریف تاریخ و فرهنگ مردمان منطقه قفقاز نیز کاملا آشنا بودند استفاده از مهره های زیرک تری در زمینه تحریف تاریخ جمهوری آذربایجان را در دستور کار خود قرار دادند. این بار تحت پوشش آذربایجانگرایی برای خیانت به تاریخ و فرهنگ مشترک آذربایجان و ایران تلاش شد. کتابهای درسی مملو شد از مطالب و نقشه های ساختگی تحت عنوان ساختگی « آذربایجان واحد » . گروهکهای پرشماری در همین چارچوب با عناوین « باب » و « داک » « جاموح » و « گاموح » و ..... برای ترویج و تحریک ملی گرایی و قومگرایی افراطی نوین که در واقع فرزند نامشروع جاعلان تربیت شده رژیم کمونیست و جاعلان نوین غربگرا و تازه به دوران رسیده بود وارد صحنه شدند. این داستان همچنان ادامه دارد و نوین ترین جعل نیز اخیرا عرضه شده است : اطلس اصلی جمهوری آذربایجان . اطلسی که در آن تمامی اراضی ایران با نام آذربایجان اراضی تاریخی جمهوری آذربایجان معرفی شده و حتی خلیج فارس نیز با نام خلیج کنگر معرفی شده است!