علم تاریخ چیست؟

تاریخ علم بررسی حوادث گذشته است، دانشی كه بر مبنای آن انسان این امكان را پیدا می‌كند كه بگوید اتفاقات تاریخی در یك تداوم زمانی حادث شده است.