تاملی در برنامه سازی تلویزیونی برای کودکان و نوجوانان

عصر حاضر، عصر ارتباطات است و ما در زمانی زندگی می کنیم که رسانه های گروهی کاملا بر مظاهر حیات اجتماعی ، عاطفی ، روانی و زوایای خصوصی انسان تاثیر گذاشته اند.