نیم نگاهی دوباره به «خانه ای در تاریکی»

بیشتر فیلمهایی که موفق بوده و تاثیر بسیاری روی مخاطب خود گذاشته اند، توانسته اند فیلمسازان خود را برای ساخت قسمتهای بعد یا حداقل ادامه کار در همان فضا و ژانر تشویق کنند ؛ اما در میان این فیلمسازان ، عده کمی توانسته اند قسمتهای بعد یا ژانر مورد نظر را با موفقیت ادامه دهند.