مطبوعات و نشریات فارسی در قفقاز

محققان و مورخان و گاه روزنامه نگاران (بیش از یکصد و هفتاد سال خورشیدی حیات مطبوعات ایران) را بر اساس دیدگاه و سلیقه خود دوره بندی کرده‌‌اند. گروهی کیفیت و عده‌‌ای کمیت را مبنای دوره‌بندی قرار داده‌‌اند.