سرگرم‌ تا حد مرگ‌

اعتیاد به‌ تلویزیون‌ نشانه‌های‌ مختلفی‌ دارد. اولین‌ و مهمترین‌ نشانه‌ آن‌ است‌ كه‌ شما زمانی‌ بیشتر از آنچه‌ برنامه‌ریزی‌ كرده‌اید، پای‌ تلویزیون‌ بگذرانید. تماشاگر تلویزیون‌ نمی‌تواند نگاهش‌ را از دستگاه‌ بدزدد و جرات‌ خاموش‌ كردن‌ آن‌ را در خود نمی‌بیند.