آثار خشونت رسانه‌ای

تعداد زیادی از مطالعات اظهار كرده‌اند كه رسانه یكی از متغیرهایی است كه كودكان را در معرض خطر رفتار پرخاشگرانه قرار می‌دهد. برای مثال، یك مطالعهٔ نروژی كه شامل ۲۰ پسر جوان بود روشن كرد كه فقدان روابط صحیح خانودگی و عدم كنترل خشونت‌های واقعی كه بچه‌ها شاهد آن بودند، (نسبت به خشونت رسانه‌ای كه آن‌ها دیده بودند) عامل مهم‌تری برای رفتار پرخاشگرانه بود.