آفتاب

مقالات گروه‌های خاص ـ آموزش‌کودکان‌معلول

مقاله زیر به بررسی تاثیر فعالیتِ‌های جسمی ویژه در سازگاری اجتماعی …

علی رغم بحثهای گوناگونی که در زمینه عقب ماندگی ذهنی صورت گرفته، …

بازدید از مدرسه پر سر و صدای «روتنبرگ سنتر» که برای آموزش به دانش‌آموزان …

به فرخندگی هفته جهانی ناشنوایان ...

توجه به شناخت و آموزش و پرورش كودكان و دانش آموزان استثنایی، …

نیازهای آموزشی ویژه یاSEN Special Education needs ویژه كودكانی است كه دچار …