آفتاب

مقالات ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات

مدیریت‌بازاریابی‌وتبلیغات

▪ آکیو موریا هیچکس نیست جز خالق سونی ▪ بررسی تاثیر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در مدیریت استراتژی ▪ تحلیل بازاریابی صنعت فرش و گلیم صادراتی استان فارس