آفتاب

مقالات اعتیاد

اعتیاد

ترویج مواد مخدّر و اعتیاد یکی از کارساز‌ترین و قدیمی‌ترین شیوه‌های استعمارگران و دشمنان بشریت است که به منظور باز داشتن جوامع انسانی از رشد و تعالی و آزادی آنها از زیر یوغ مستکبران جهان و همچنین غارت هرچه بیشتر و کسب منافع افزون‌تر به کار برده شده و روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد.

اعتیاد

یکی از مشکلات عمده ای که نسل جوان جامعه با آن رو به روست، خطر اعتیاد و گرایش به مصرف مواد مخدر است. از آن جا که مصرف این گونه مواد (انواع سیگارها، قرص ها، مخدرها و... ) در بین جوانان و نوجوانان رو به افزایش است، وظیفه والدین، مربیان و سایر نهادهای اجتماعی برای آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف مواد مخدر به مراتب سنگین تر از قبل می شود.

اعتیاد

آسیب اجتماعی اعتیاد پدیده ای ضد اجتماعی است؛ که در میان قشر جوان در حال حاضر جامعه ایران بیشترین ضربه را وارد کرده است. انگیزه مداوم ، احساس لذت بخش، میزان تعاملات متقابل با شبکه های مصرف مواد و...در استفاده از این مواد در میان جوانان بسیار تأثیر گذار است.

اعتیاد

یکی از مشکلات عمده ای که نسل جوان جامعه با آن رو به روست، خطر اعتیاد و گرایش به مصرف مواد مخدر است. از آن جا که مصرف این گونه مواد (انواع سیگارها، قرص ها، مخدرها و... ) در بین جوانان و نوجوانان رو به افزایش است، وظیفه والدین، مربیان و سایر نهادهای اجتماعی برای آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف مواد مخدر به مراتب سنگین تر از قبل می شود.