سدهایی که سد ادامه حیاتند

ایران خشک، ایران پهناور تشنه به همه قطره های بارانی است که هرز می روند و زمین، خسته از جدال برای بقا و محیط زیست، همچون گلادیاتوری تنها در میدان ایستاده و می جنگد.