آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : نظریه و مکاتب

جستجوی دقیقتر در :

روانشناسی (۴)  |  علوم سیاسی (۳)  |  اقتصاد نظری (۲)  |  اخلاق (۱)  |  توسعه و رشد اقتصادی (۱)  |  علوم اجتماعی (۱)  |  فلسفه و منطق (۱)  |  کتاب و نشر (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱۴ مورد در ۰ ثانيه

راهکارهای توسعه اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی

راهکارهای توسعه اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی

نام کتاب کینز نظریه عمومی اشتغال پول و بهره پیام خاصی دارد و آن اینکه نه نظریه پیشین کلاسیکی و نئوکلاسیکی بلکه این نظریه است که کاربرد عام دارد؛ تعادل خودکار در سطح اشتغال کامل تنها یکی از موقعیت های قابل تحقق است.

مفهوم پیچیده طبقه اجتماعی در جامعه پیچیده ایران

مفهوم پیچیده طبقه اجتماعی در جامعه پیچیده ایران

در دنیای نظر و عمل اندیشه و پژوهش نیز طیفی شکل گرفته است که یک سوی آن اجماع و وفاق گرایان یا نظم خواهان قرار دارند و در سوی یا قطب دیگر تضادگرایان. بین این دو سو یا دو قطب طیف نیز انواع نگاه ها مکاتب و نظریه ها جای گرفته اند. در دنیای مکاتب و نظریه ها به دو سوی طیف مورد بحث نیز نام های متنوعی اطلاق کرده اند که کارکردگرایی و قدرت گرایی تنها یک نمونه از آنها است.

بررسی مکاتب اقتصاد توسعه

بررسی مکاتب اقتصاد توسعه

در این مقاله چهار مکتب اقتصادی که بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفتند معرفی می شوند . ساختارگرایی الگوی خطی مراحل رشد نئومارکسیسم یا نظریه وابستگی و – احیای نئوکلاسیکی دهه ۸۰ . این مکاتب تحت عنوان عمومی اقتصاد توسعه قرار گرفته اند شاخه ای از تحلیل اقتصادی که در واکنش به ناتوانی مکاتب اقتصادی کلاسیک نئوکلاسیک و مارکسیست در ارائه راه حل برای رفع مشکلات کشورهای فقیر جهان به وجود آمد .

نظریه در جامعه شناسی

نظریه در جامعه شناسی

جامعه شناسی علمی است که حتی در تجربی ترین شکل خود نیز با نظریه سرو کار دارد. هر یک از مکاتب جامعه شناسی در باره معنای نظریه رابطه آن با واقعیت و چگونگی کاربرد و آزمون آن تعریف خاصی ارائه می دهند.

انصاف با دوست و دشمن

انصاف با دوست و دشمن

عدالت یکی از باارزش ترین و پیچیده ترین مفاهیم در اندیشهٔ بشری است که در محدودهٔ خواسته های فردی و اجتماعی انسان قرار دارد. این موضوع محور اصلی رویکردها و نظریه های مکاتب مختلف دینی اجتماعی اقتصادی و سیاسی است ...

نولیبرالیسم و فردریش فون هایک

نولیبرالیسم و فردریش فون هایک

یکی از سئوالات مهم بعد از پیدایش دولت ملت میزان نقش دولت در جامعه و از همه مهم تر دخالت دولت در اقتصاد جامعه است این سئوال در سده نوزدهم و بیستم منجر به نظریه پردازی های بسیاری شد و مکاتب بعدی سیاسی اقتصادی تا حدودی درصدد پاسخگویی به این سئوالات بر آمده اند از طرفی سوسیالیسم با نگرشی اشتراکی دخالت دولت را در همه امور محق می دانست .

جهانی شدن و فلسفه مدرن

جهانی شدن و فلسفه مدرن

با وجود آشکار شدن لزوم اصلاح نظریه اجتماعی انتقادی در طول چند دهه گذشته انتقادهای بنیادین رادیکال در مکاتب فلسفی مهم دیگر دیده نشده است. روند کلی انتقادهای اجتماعی در عین اینکه قوانین بازی را پذیرفته جهت گیری خود را به سوی جنبه انتقادی سرمایه داری تغییر داده است.

تکلم توفان در لهجه نسیم

تکلم توفان در لهجه نسیم

تاریخ ادبیات روس نوشته ویکتور تراس از گزارش فرهنگ عامه روس آغاز و تا تحقیق و بازتاب نظریه های ادبی انتقادی و مکاتب دیگر در عصر حاضر ادامه می یابد. در سفر از نخستین ترانه های فولکلور تا تکلم توفانی مایاکوفسکی ادبیات روس را باز خواهیم شناخت هم با ترجمه بلیغ و بی نظیر علی بهبهانی. گرانسنگ کاری است این مکتوبه جلیل که مطالعه آن بر هر اهل واژه ای واجب است. اگر نه چنین بود ذوقی کجا بود تا بعد از سال ها راه به این رویا ببرم و باز بنویسم از تکلم توفان در لهجه نسیم.

سرگرمی

وبگردی